• April 23, 2024

“พิธีฮัจญ์” ศาสนกิจสำคัญของชาวมุสลิม ที่มีอะไรมากกว่าการเดินทางแสวงบุญ

พิธีฮัจญ์ คือ 1 ใน 5 หลักปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมทั้งชายและหญิงที่มีความสามารถทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สิน เป็นการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ในเดือนซุลฮิจญะฮ์ของทุกๆ ปี (เดือนที่12ของปีฮิจเราะห์ศักราช) ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 27 Read More