• April 23, 2024

สภาพอากาศวันนี้ ภาคเหนือร้อนจัด อีสานตอนล่างระวังฝน-ลมกระโชกแรง

พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้…

Read More